Vedtægter

Vedtægter


Udstillingsstedet Kulturloftet

Store Heddinge
Navn, formål og hjemsted:


§ 1


Foreningens navn er Kulturloftet, og foreningen har hjemsted i Stevns Kommune.


Foreningens adresse er Kirketorvet 2, 4660 Store-Heddinge.


Foreningen er upolitisk og har til formål at afholde kunstudstillinger med et bredt udsnit af danske og udenlandske kunstnere, klassiske koncerter samt kulturarrangementer af alment og lokal karakter.Herudover har foreningen til formål at tilbyde stevnske foreninger at benytte Kulturloftet til egnede arrangementer. Hvert enkelt arrangement kræver bestyrelsens accept.


Medlemsforhold:


§ 2


Som medlem kan optages enhver person eller erhvervsvirksomhed, som har interesse i kulturelle aktiviteter.


Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden eller et af bestyrelsens medlemmer med angivelse af telefonnummer og adresse.


Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer er for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.


Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt evt. ældre gæld til foreningen er berigtiget.


Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan genoptages med samtykke fra generalforsamlingen vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

 


Udmeldelse og eksklusion:


§ 3


Udmeldelse finder sted ved skriftlig meddelelse til formanden senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.


Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.


Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestancer fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.


Regnskabsår og kontingent:


§ 4


Foreningens regnskabsår er kalenderåret dog første år fra den 24.06.1992 til den 30.12.1992.


Kontingentet fastsættes for hvert efterfølgende regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen

Kontingentet skal indbetales indbetales til foreningen senest på generalforsamlingen.


Generalforsamlingen kan beslutte et særligt kontingent for personer over 67 år samt personer under 18 år samt uddannelsessøgende.


Medlemsforpligtelser:


§ 5Medlemmerne har pligt til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.

 

Bestyrelsen:


§ 6


Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer,


En repræsentant fra Stevns Kommunes biblioteker har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder med tale-og stemmeret.


Stevns Kommune, Kulturelt Udvalg har ret til at have en repræsentant til stede under bestyrelsesmøderne, idet denne repræsentant har taleret, men ikke stemmeret.


Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 2 år, idet der dog afgår 3 bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen i 1993.


Genvalg kan finde sted.


Afgår et bestyrelsesmedlem i utide foretages suppleringsvalg først på førstkommende generalforsamling med mindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 5 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.


Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlings sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.


Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.


Bestyrelsesarbejde:


§ 7


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette.


Indkaldelse finder sted skriftlig med angivelse af dagsorden.


Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af de deltagende medlemmer på det efterfølgende bestyrelsesmøde.


Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.


Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formandsstemme udslagsgivende.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Generalforsamling:


§ 8


Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10% af foreningens medlemmer, som har betalt deres kontingent, skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. Kravet fremsættes over for formanden.


Ved ekstraordinær generalforsamling skal denne afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten ved skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer eller ved annoncering i en lokal avis.


Generalforsamling er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.


På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed.


Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelsesmedlemmer, 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter.


Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne inden samme.


Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende vedtægt.


Hvert medlem har én stemme.


Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt.


Regnskab og formue:


§ 9


Bestyrelsen fastsætter under skyldig hensyntagen til generalforsamlingen kontingentet.


Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være gennemgået af 2 bilagskontrollanter, der ikke må være medlem af bestyrelsen.


Kassereren inkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over såvel indtægter som udgifter samt udarbejder foreningens årsregnskab.


Tegning og hæftelse:

 

§ 10


Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren hver for sig, når der er tale om dispositioner indenfor et beløb af kr. 50.000,00 kr.


Når der er tale om dispositioner på mere end kr. 50.000,00, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilede forpligtelser.


Støtteforening:

 

§ 11


Bestyrelsen har ret til at tage initiativ til, at der nedsættes en støtteforening til Kulturloftet. Støtteforeningen skal være en selvstændig forening.


Vedtægtsændringer:


§ 12


Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af afgivne stemmer.


Opløsning:


§ 13


Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.


Ved foreningens opløsning betales de foreningen påhvilende forpligtelser og evt. overskud tilstilles Stevns Kommune, der anvender midlerne til et kulturelt formål.§ 14


Foreningens vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 24. juni 1992 og sidst ændret på generalforsamlingen 27. marts 2023.


Ændringen træder i kraft fra beslutningsdatoen.
Hans Jørgen Lund Jensen                                           Gunnar Eriksen

          Formand                                                                    DirigentVedtægter til download

her